Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Zespól Szkól Budowlanych w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsb.tarnow.pl/

Data publikacji: 2004-12-01

Data aktualizacji: 2020-07-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nasze materiały promocyjne nie zawierają pełnej transkrypcji tekstów dla osób niesłyszących, ale pojawiają się w nich teksty informujące o prezentowanej treści.
W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe pliki przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia: 2020-07-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edward Burkat, eburkat@poczta.onet.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 14 621-81-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

1. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów, tel. 14 621-81-00, 14 621-35-66
(Siedziba szkoły, Administracja, Dyrekcja, Ośrodek Geodezyjny, Centrum Kształcenia Zawodowego)
e-mail: sekretzsb@umt.tarnow.pl

Do głównego budynku szkoły prowadzi wejście od ul. Legionów. Do tego wejścia prowadzą schody.
Sekretariat znajduje się na parterze. W Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

2. Warsztaty Szkolne, ul. M.B.Fatimskiej 28 33-100 Tarnów,tel. 14 656-47-74, e-mail: warzsb@wp.pl

Do parterowego budynku prowadzi wejście od ul. M.B.Fatimskiej. Dyrekcja znajduje się po prawej stronie.

3. Poligon Energooszczędności, ul. Siewna 14, 33-100 Tarnów, tel. 146 571 365

Do budynku prowadzi wejście od ul. Siewnej. Dyrekcja znajduje się po prawej stronie.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie ma windy. Na wewnętrznych parkingach nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content