Informacje o programieOPIS PROJEKTU

Zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu projekt Omnibus budowlany to realizacja subregionalnej polityki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie szkolnictwa zawodowego. Działanie 10.2.2 tego programu zakłada wsparcie rozwoju, przypisanych do wyodrębnionych w Małopolsce subregionów, branżowych Centrów Kompetencji Zawodowych. Ich działalność oparta na placówkach kształcenia zawodowego posiadających odpowiednie doświadczenie, potencjał kadrowy i bazę techniczno-dydaktyczną ma służyć zwiększeniu szans na zatrudnienie lub kontynuacje nauki uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w drodze:

nabywania dodatkowych kwalifikacji przez uczniów,
– doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
– współpracy szkół z pracodawcami (staże i praktyki),
– stworzenia systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej,
– wzmocnienia współpracy z uczelniami,
podniesienia kompetencji zawodowych kadry,
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
wsparcia w edukacji zawodowej szkół i młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Zespół Szkół Budowlanych, jest w imieniu GMT wnioskodawcą i głównym instytucjonalnym beneficjentem wsparcia, które trafi w ciągu najbliższych trzech lat szkolnych (2017/18 -2019/2020) do 636 osób – uczestników projektu. Będzie to 608 uczniów szkół kształcących w branży budowlanej (w tym 20 ze specjalnymi potrzebami), 28 nauczycieli kształcenia zawodowego (w tym 4 pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach). W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

I. 23 rodzaje certyfikowanych kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ZSB
II. 11 rodzajów kursów zleconych z nadaniem regulowanych prawnie kwalifikacji dla uczniów
III. 8 rodzajów kursów zleconych z nadaniem regulowanych prawnie kwalifikacji dla nauczycieli
IV. 2 kierunki Studiów podyplomowych dla nauczycieli
V. 3 formy przygotowania uczniów do studiów we współpracy z uczelniami
VI. 12 powiązanych tematycznie z ww. kursami rodzajów staży i praktyk w przedsiębiorstwach
VII. 9 typów zajęć wyrównawczych i przygotowawczych dla uczniów
VIII. Doradztwo zawodowe dla uczniów
IX. Stypendia dla najlepszych uczniów
X. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami. (szczegółowa lista działań poniżej)

Celem projektu jest stworzenie w oparciu o ZSB Centrum Kompetencji Zawodowych dla branży budowlanej i szkolenie scharakteryzowanych w tytule projektu optymalnie wszechstronnych, odpowiadających oczekiwaniom przedsiębiorców (i z ich udziałem) fachowców dla tej branży.
Kursy i szkolenia przewidziane w projekcie organizowane w formach pozaszkolnych są uzupełnieniem lub rozszerzeniem kształcenia zawodowego organizowanego w szkołach.

Lista działań projektu Omnibus budowlany

I. Kursy dla uczniów organizowane w ZSB

I.1. Maszynowe wykonywanie tynków
I.2. Wykonywanie wylewek pod posadzki przemysłowe
I.3. Wykonywanie robót brukarskich z elementami kamieniarstwa
I.4. Podstawowe pomiary geodezyjne w budownictwie
I.5. Nowoczesne techniki wykończeniowe pomieszczeń
I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
I.7. Możliwości zastosowań programu AutoCad w branży budowlanej
I.8. Podstawy projektowania 2D i 3D w oparciu o program AutoCAD
I.9. Montaż i eksploatacja instalacji wod-kan
I.10. Montaż i eksploatacja instalacji co
I.11. Montaż i eksploatacja wentylacji i klimatyzacji
I.12. Montaż i eksploatacja instalacji gazowych
I.13. Inteligentne domy- kompleksowe zarządzanie budynkiem
I.14. Instalator systemów fotowoltaicznych
I.15. Instalator słonecznych systemów grzewczych
I.16. Instalator pomp ciepła
I.17. Monter suchej zabudowy z elementami sztukatorstwa
I.18. Geodezyjne pomiary satelitarne z opracowaniem wyników
I.19. Izolacje w budynkach energooszczędnych
I.20. Wykonywanie robót zbrojarskich
I.21. Wykonywanie podstawowych robót ciesielskich
I.22. Wykonywanie podstawowych robót dekarskich
I.23. Montaż stolarki budowlanej

II. Kursy zlecone dla uczniów

II.1. Kurs zarządzania nieruchomościami
II.2. Rewitalizacja terenów po inwestycyjnych
II.3. Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
II.4. Obsługa zagęszczarek i ubijarek
II.5. Obsługa pilarek łańcuchowych
II.6. Kurs na operatora koparko-ładowarki
II.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami
II.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych
II.9. Operator wózka jezdniowego
II.10. Kurs na prawo jazdy kat. B
II.11. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

III. Kursy zlecone dla nauczycieli

III.1. Pomiary i ocena energetyczna budynków
III.2. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych
III.3. Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
III.4. Obsługa zagęszczarek i ubijarek
III.5. Obsługa pilarek łańcuchowych
III.6. Kurs – operator koparko-ładowarki
III.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami
III.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych

IV. Studia podyplomowe

IV.1. Chłodnictwo i klimatyzacja
IV.2. Odnawialne źródła energii i ich zastosowania

V. Przygotowanie na studia

V.1. Kurs rysunku odręcznego dla kandydatów na wydziały architektury
V.2. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów Nauka dla budownictwa gr. I
V.3. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów Nauka dla budownictwa gr. II

VI. Staże i praktyki w przedsiębiorstwach

VI.1. Montaż stolarki budowlanej
VI.2. Geodezyjne pomiary satelitarne z opracowaniem wyników
VI.3. Maszynowe wykonywanie tynków
VI.4. Wykonywanie wylewek pod posadzki przemysłowe
VI.5. Wykonywanie robót brukarskich z elementami kamieniarstwa
VI.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
VI.7. Montaż i serwis kotłów grzewczych
VI.8.a Montaż i eksploatacja instalacji wod kan/co/gazowych/wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
VI.8.b Wykonywanie robót ciesielskich/dekarskich/izolacyjnych/zbrojarskich
VI.9. Projektowanie modułów paneli FV
VI.10. Planowanie i montaż solarnych systemów grzewczych
VI.11. Instalator systemów FV
VI.12. Planowanie i montaż pomp ciepła

VII. Zajęcia wyrównawcze i przygotowawcze

VII.1. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik budownictwa
VII.2. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VII.3. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik geodeta
VII.4. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik urządzeń sanitarnych
VII.5. Wsparcie przygotowania zawodowego – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
VII.6. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. I TB
VII.7. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. II TG
VII.8. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. III TUiSEO,
VII. 9. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. IV TUS.

VIII. Doradztwo zawodowe

IX.
Stypendia dla 8 najlepszych uczniów

IX.1 Stypendia dla 8 najlepszych uczniów

X. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami:

X.1 Kurs języka migowego branżowego
X.2 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja B. 09
X.3 Udział 6 uczniów w kursie I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
X.4 Udział 6 uczniów w kursie I.21. Wykonywanie podstawowych robót ciesielskich
X.5 Udział 12 uczniów w zad. VIII. Doradztwo zawodowe

Skip to content