Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Do pobrania:


I. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

KKZ to forma kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach wykazanych w klasyfikacji zawodów dla szkolnictwa zawodowego. Każdy zawód został podzielony na kwalifikacje, które należy zdobyć, aby łącznie z odpowiednim poziomem wykształcenia ogólnego uzyskać odpowiedni dyplom zawodowy.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje
te same zagadnienia, których uczą się uczniowie w szkołach zawodowych (Technikum, ZSZ). Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w siedzibie organizatora kursu.

Kursy będą organizowane w formie wieczorowej i/lub weekendowej zależnie od ustaleń z grupą.

Uczestnictwo w KKZ jest bezpłatne pod warunkiem deklaracji udziału min. 20 słuchaczy.

Kształcenie w tej formie mogą podejmować osoby pełnoletnie (w szczególnych przypadkach niepełnoletni) bez względu na posiadane wykształcenie.

Kandydaci składają wypełniony Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz inne wymagane dokumenty (wzory na www.zsb.tarnow.pl zakładka: kształcenie dorosłych/kwalifikacyjne kursy zawodowe) w sekretariacie szkoły.

Absolwenci uzyskują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wystawione przez organizatora,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu organizowanego przez OK E, które jest honorowanym na rynku europejskim dokumentem, uprawniającym do podjęcia pracy w zakresie zdobytej kwalifikacji,
  • dyplom zawodowy technika lub wykwalifikowanego robotnika po uzyskaniu świadectw potwierdzających uzyskanie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód i udokumentowaniu odpowiedniego wykształcenia ogólnego tj. średniego w przypadku technika lub minimum poziomu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w przypadku zawodów robotniczych.

Szczegółowe informacje:
Sekretariat szkoły:
ul. Legionów 15 33 – 100 Tarnów
tel. 14 621 35 66,
email: sekretzsb@umt.tarnow.pl

Skip to content