Pytania i odpowiedzi dotyczące oferty i rekrutacji

1. Jakie są warunki przyjęcia do szkoły?

Kandydaci starający się o przyjęcie do klasy pierwszej logują się na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat we wskazanym co roku terminie, a następnie składają wydrukowany wniosek w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków koniecznych i dodatkowych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nabór do szkół średnich prowadzony jest na podstawie zsumowanych kryteriów punktowych:

1. Liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:
– języka polskiego,
– matematyki lub fizyki (wyższa ocena),
– informatyki,
– języka angielskiego.
2. Liczba punktów uzyskanych na egzaminie po szkole podstawowej.
3. Liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
4. Liczba punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Przy rekrutacji obowiązują badania lekarza medycyny pracy. Wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Badania dla kandydatów są bezpłatne, a skierowanie wydaje szkoła.
O ewentualnych minimalnych progach punktowych wymaganych w odniesieniu do kandydatów do technikum poinformujemy natychmiast po ich ustaleniu przez organ prowadzący szkołę na naszej stronie internetowej.

2. W jakim czasie odbywają się zajęcia?

Zajęcia w ZSB zaczynają się najwcześniej o 7.10 i trwają najpóźniej do 15.40.

3. Czy istnieje podział oddziałów na grupy?

Podział na grupy dokonywany jest na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi jest on uzależniony jest od liczby uczniów w oddziale (klasie). Na podstawie planowanych liczb uczniów w klasach pierwszych zajęcia z : języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, części przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych na pewno odbywać  się będą z podziałem na grupy.

4. Czy ZSB zapewnia praktyki?

Tak. Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu wszystkim uczniom w kompletnie wyposażonych pracowniach/stanowiskach ćwiczeniowych znajdujących się w budynkach Warsztatów Szkolnych, Centrum Kształcenia Budowlanego i Poligonie Energooszczędności. Część zajęć odbywa się na prawdziwych budowach inwestorów, którzy zlecają nam prace budowlane lub remontowe oraz w firmach budowlanych współpracujących z naszą szkołą.

5. Jak wyglądają zajęcia praktyczne w Zespole Szkół Budowlanych?

Zajęcia odbywają się dwojaki sposób: na stanowiskach ćwiczeniowych znajdujących się w obiektach szkoły lub w realnych warunkach budowy, gdzie młodzież ucząc się, wykonuje konkretne prace budowlane przy współpracy z tarnowskimi firmami lub na zlecenie klientów indywidualnych. Do ćwiczeń używamy nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu, maszyn, elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, co sprawia, że kształcenie praktyczne jest bardzo atrakcyjne i urozmaicone. Poza tym posiadamy profesjonalnie wyposażone  pracownie projektowe i kosztorysowe, w których uczniowie mogą komputerowo tworzyć projekty architektoniczne, konstrukcyjne, kosztorysy budowlane, sporządzać dokumentację przetargową, tworzyć wizualizacje obiektów budowlanych. Jednym słowem w szkole  uczeń ma styczność z każdym aspektem zawodów budowlanych od strony praktycznej.

6. Jak wygląda wyposażenie pracowni?

Pracownie do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu są w pełni wyposażone, dzięki dofinansowaniu unijnemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej. Pracownie teoretycznych przedmiotów zawodowych są wyposażone w multimedia z oprogramowaniem np. AutoCAD – do wykonywania rysunków budowlano-instalacyjnych, czy ZUZIA – do sporządzania kosztorysów. Pracownie geodezyjne wyposażone są w profesjonalny sprzęt do pracy w terenie (niwelatory, teodolity, gps-y), w salach (oprogramowanie, sprzęt komputerowy, graficzny i multimedialny). 10 pracowni praktycznych posiada sprzęt i narzędzia do praktycznej nauki wszystkich zawodów budowlanych i energetyki odnawialnej. Klasy, w których odbywają się zajęcia ogólnokształcące wyposażone są w Internet, tablice interaktywne, multimedia, rzutniki, co sprawia, że nauka staje się ciekawsza i atrakcyjna dla uczniów.

7. Jakie są wyniki egzaminów zewnętrznych?

Od lat osiągamy wysokie wyniki egzaminów z matematyki oraz bardzo wysokie z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Nasi uczniowie są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (4 miejsce w Polsce), co znajduje odzwierciedlenie w Rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która przyznała  w 2020 roku Zespołowi Szkół Budowlanych w Tarnowie –  tytuł  Srebrnej Szkoły – Najlepsze Technika w Polsce wraz z graficznym znakiem jakości, który widnieje na stronie naszej szkoły. Na kilka tysięcy techników w Polsce zajmujemy w tym rankingu pierwszą w Tarnowie, 16 w Małopolsce i 120 pozycję w kraju.

8. Jaka jest oferta zajęć dodatkowych?

W ofercie zajęć dodatkowych znajdują się : warsztaty i zajęcia w ramach projektu Tarnowska Liga Debatancka, Koło Strzeleckie, szkolny Zespół Muzyczny, Radiowęzeł szkolny, Koło Geodetów, Koło Konstrukcyjne, rozgrywki sportowe, szkolny klub HDK, klub wolontariusza oraz bogata oferta bezpłatnych kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

9. Czy szkoła organizuje rozwijające formy zajęć, wycieczek i aktywności?

Szkoła organizuje wyjazdy w formach przedmiotowych wycieczek zawodowych i tematycznych. W ramach pracy Kół Naukowych przy współpracy z Politechniką Krakowską oraz w ramach projektów edukacyjnych np. Małopolska Chmura Edukacyjna, odbywają się wyjazdy na uczelnie oraz do interesujących pod względem dydaktycznym obiektów budowlanych na terenie Małopolski. Oczywiście, jak w każdej szkole, organizowane są klasowe wyjazdy krajoznawcze i integracyjne.
W ZSB co roku organizowane są także przedmiotowe konkursy wiedzy:
Olimpiada Geodezyjna, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (dla uczniów klas Technikum, etap szkolny, przygotowanie do etapów okręgowych i centralnych), Turniej Złota Kielnia (dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia – etap szkolny i kolejne), oraz wewnątrzszkolne turnieje zawodowe i sportowe.
Ponadto: konkursy literackie, konkurs czytelniczy, Olimpiada Teologiczna, konkursy plastyczne, aktorskie, fotograficzne, filmowe.

Na szczególną uwagę zasługują dofinansowane z funduszy unijnych bezpłatne:
– kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem,
– zajęcia wspomagające przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych
– oraz staże zawodowe realizowane podczas ferii lub wakacji organizowane u pracodawców, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

10. Czy wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły?

Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych, zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, część zajęć praktycznych odbywają się na terenie szkoły w budynkach przy ul. Legionów 15 (patrz Kontakt – mapa).

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się też:
– w Warsztatach Szkolnych przy ul. M.B. Fatimskiej 28 (patrz Kontakt – mapa),
– w budynku CKB przy ul. Legionów 15 (patrz Kontakt – mapa),
– w budynku Poligonu Energooszczędności przy ul. Siewnej 14 (patrz Kontakt – mapa),
– na terenie Tarnowa i poza granicami miasta u przedsiębiorców i u prywatnych inwestorów.

11. Czy w szkole jest bezpiecznie?

Uczniowie znajdują się pod opieką nauczycieli podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych. Szkoła posiada monitoring wizyjny w budynkach i na terenie szkoły. Uczniowie odbywają szkolenia z zakresu bhp i pierwszej pomocy. Szkoła zapewnia uczniom opiekę medyczną i stomatologiczną.

12. W jaki sposób w szkole zorganizowana jest szatnia?

Każdy uczeń otrzymuje, po wpłaceniu kaucji, osobistą, zamykaną szafkę szatniową na cały okres nauki w ZSB. Sposób korzystania z szafek szatniowych określa regulamin dostępny na www.zsb.tarnow.pl.

13. Czy w szkole istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku?

W szkole działa sklepik, który oferuje ciepłe tosty, kanapki, zapiekanki, herbatę, kawę oraz soki, owoce, sałatki warzywne, jogurty z musli.

14. Czy szkoła organizuje dni otwarte dla Rodziców? Jeśli tak w jakich formach ?

Szkoła organizuje od lat „Dni Otwarte” dla  kandydatów na uczniów i dla Rodziców każdego roku w kwietniu. Termin z wyprzedzeniem podany jest na stronie www.zsb.tarnow.pl oraz w innych formach wizualnych. Osoby odwiedzające wówczas szkołę zostają zapoznane z pełną ofertą edukacyjną szkoły, z propozycjami zajęć dodatkowych, z bazą i wyposażeniem. Udzielane są też odpowiedzi dotyczące wszelkich formalnych i nieformalnych aspektów życia szkoły.

Dodatkową formą prezentacji oferty edukacyjnej szkoły są: „Soboty na Siewnej”, na którą zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami. Jest to atrakcyjna propozycja uczestniczenia (pod opieką nauczycieli zawodu) w zajęciach w roli przyszłego ucznia i wykonywania wcześniej przygotowanych ćwiczeń praktycznych lub projektowych. Da to możliwość poznania przez kandydatów na „własnej skórze” realiów współczesnej branży budowlanej i przekonania siebie i rodziców, że praca w zawodach tej branży jest interesująca i dająca duże szanse osobistego rozwoju. Dzięki wdrożeniom i stosowaniu: zdobyczy nauki, nowoczesnych technologii, materiałów, sprzętu i narzędzi, współczesne budownictwo diametralnie odbiega od niezasłużenie niepochlebnych stereotypów.

Skip to content