Technik budownictwaPodczas nauki na tym kierunku uczeń nabywa podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
  • wykonywania konstrukcji żelbetowych
  • montażu konstrukcji budowlanych
  • organizowania robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
  • sporządzania harmonogramów robót
  • sporządzania kosztorysów budowlanych
  • sporządzania dokumentacji przetargowej

Na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na technika budownictwa. Po szkole masz wiele możliwości. Możesz pracować na budowie jako brygadzista kierując grupa pracowników – organizować pracę, sporządzać harmonogramy robót, kosztorysy robót budowlanych, zapotrzebowanie na materiały budowlane, sporządzać proste rysunki wykonawcze. Możesz kontynuować naukę na studiach inżynierskich. Po odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej, możesz uzyskać uprawnienia do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego). Możesz pracować w branży projektowej, sporządzając dokumentację techniczną – konstrukcyjną i architektoniczną. Możesz otworzyć własną działalność gospodarczą świadcząc usługi wykonawcze lub projektowe.

Skip to content