TECHNIK GEODETA

Jest to nowoczesny kierunek, który w całej Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów. To kierunek dla osób, które interesują się pomiarami związanymi z kształtem i rozmiarem Ziemi, pracą w terenie i chciałyby pracować w tym zawodzie. Zawód ten daje niezbędne podstawy wiedzy do dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych uprawnień geodezyjnych oraz niezbędnego doświadczenia. Technik geodeta prowadzi prace geodezyjne, takie jak: zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów, scaleń nieruchomości.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
  terenu,
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:

 • wznawiania znaków granicznych i wyznaczanych punków granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości.
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
 • wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

2. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
 • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
 • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych;
 • firmach kartograficznych;
 • w firmach drogowych budujących drogi i obiekty mostowe;
 • biurach projektowych dróg i obiektów mostowych;
 • organach administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami;
 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • firmach poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców);
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych;
 • kontynuować naukę na studiach technicznych.

4. Baza dydaktyczna

Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, który zapewnia kształcenie praktyczne na najwyższym poziomie. Nasza baza sprzętowa składa się między innymi z:

 • 15 tachimetrów elektronicznych,
 • 5 niwelatorów elektronicznych,
 • 6 odbiorników satelitarnych GNSS,
 • 15 niwelatorów optycznych,
 • 6 ręcznych dalmierzy elektronicznych,

oraz innego sprzętu dodatkowego, który pozwala prowadzić wszystkie typy pomiarów wykorzystywanych w geodezji.

Posiadamy dwie samodzielne pracownie geodezyjne, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, drukarki, plotery i odpowiednie oprogramowania służące do opracowywania wyników pomiarów geodezyjnych. Cały proces opracowywania i wykonywania obliczeń najczęściej jest realizowany na komputerach.

Co to jest geodezja?

Geodezja to nauka zajmująca się badaniem kształtu i rozmiaru Ziemi.

Czego się nauczymy na zajęciach z geodezji?

Nauczymy się wykonywać pomiary geodezyjne, opracowywać wyniki tych pomiarów oraz przygotowywać odpowiednie podkłady mapowe.

Jak wyglądają zajęcia z geodezji?

zajęcia z geodezji odbywają się w formie teoretycznej (najczęściej w klasach) i praktycznej (najczęściej jako pomiary terenowe).

Czy w ramach zajęć są organizowane praktyki zawodowe?

Tak szkoła organizuje praktyki zawodowe w klasach trzeciej i czwartej. Praktyki te odbywają się w warunkach rzeczywistych w firmach geodezyjnych.

Jak uzyskuje się dyplom technika geodety?

Dyplom technika geodety uzyskuję się po pozytywnym zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy te są organizowane pod koniec czwartej i w połowie piątej klasy. Otrzymanie dyplomu technika geodety może zwolnić z jednego dodatkowego przedmiotu obowiązkowego na maturze.

Czy po technikum geodezyjnym będę miał łatwiej kontynuować naukę na studiach wyższych?

Z informacji uzyskanych od naszych absolwentów wynika, że na kierunkach inżynierskich zarówno geodezyjnych jak i niegeodezyjnych jest im zdecydowanie łatwiej niż absolwentom liceum.

Czy po skończeniu technikum geodezyjnego znajdę pracę w zawodzie?

Z informacji naszych absolwentów wynika, że w dużej mierze nie mają z tym problemów. W Tarnowie gro naszych absolwentów pracuje w największej w naszym regionie firmie MGGP.

Czy po uzyskaniu dyplomu technika geodety będę mógł prowadzić działalność w zakresie geodezji i kartografii?

Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej i przejściu odpowiednie procedury kwalifikacyjnej można uzyskać uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac w zakresie geodezji i kartografii.

Skip to content