Technik Inżynierii Sanitarnej

Podczas nauki na tym kierunku uczeń nabywa podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykonywania sieci sanitarnych (sieci dostarczają wodę, gaz, ogrzewanie do budynku oraz odprowadzają ścieki z budynku do oczyszczalni ścieków)
  • modernizacji i naprawy sieci sanitarnych
  • wykonywania instalacji sanitarnych wewnątrz budynku (wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacyjna i klimatyzacyjna) skręcanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, nitowanych, zaprasowywanych.
  • modernizacji i naprawy instalacji sanitarnych
  • organizowania robót związanych z budową sieci sanitarnych
  • sporządzania harmonogramów robót
  • sporządzania kosztorysów robót instalacyjnych
  • sporządzania dokumentacji przetargowej

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych absolwent może:

1. Uzyskać uprawnienie Elektryczne G1, Energetyczne G2 i Gazowe G3

2. Podjąć dalszą naukę na Studiach Wyższych

3. Założyć własną działalność gospodarczą

4. Podjąć zatrudnienie:

•   firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej;
•   przedsiębiorstwach instalacyjno – budowlanych; techniki grzewczej i energii odnawialnych;
•   zakładach wodociągów i kanalizacji;
•   laboratoriach;
•   nadzorze budowlanym;
•   firmach świadczących usługi w zakresie remontów i modernizacji obiektów;
•   biurach projektów;
•   sklepach i hurtowniach materiałów instalacyjno – budowlanych;
•   oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług branży instalacyjnej;
•   lub kontynuować naukę na studiach technicznych

Absolwent kierunku Technik Inżynierii Sanitarnej ma ogromny wachlarz możliwości dalszej kariery zawodowej. Po ukończeniu tego kierunku i zdaniu matury można podjąć dalszą naukę na studiach a po ich ukończeniu i zdaniu odpowiednich egzaminów możesz zostać kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru sieci i instalacji sanitarnych. Podejmując pracę po tym kierunku możesz oczekiwać dobrych zarobków oraz dużo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Skip to content