Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Podczas nauki na tym kierunku uczeń nabywa podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatrowej, wodnej;
 • doboru urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • organizacji i nadzoru prac związanych z montażem urządzeń OZE
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • doboru elementów instalacji oraz urządzenia do przetwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • oceny jakości montażu urządzeń i instalacji stosowanych w systemach OZE
 • kontroli działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy urządzeń OZE
 • sporządzania kosztorysów materiałów i robót instalacyjnych;
 • stosowania technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych;

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych absolwent może:

1.  Uzyskać Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

 • kotłów i pieców na biomasę
 • systemów fotowoltaicznych
 • słonecznych systemów grzewczych
 • pomp ciepła
 • płytkich systemów geotermalnych

2 Podjąć dalszą naukę na Studiach Wyższych

3. Założyć własną działalność gospodarczą

4. Podjąć zatrudnienie jako:

 • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
 • monter instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
 • doradca energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • pracownik nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej
 • pracownik firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej
 • pracownik firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju

Jest to nowy zawód, który daje możliwość do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energetyki odnawialnej, wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej. Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia.

Podejmując pracę po tym kierunku możesz oczekiwać dobrych zarobków oraz dużo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.Skip to content